1. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với makanin.com

Khi bạn truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với dịch vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng này. Điều khoản sử dụng này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi Makanin.

Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang makanin.com. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản sử dụng này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng các dịch vụ của Makanin.

2. THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

3. QUYỀN PHÁP LÝ

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

4. QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT

4.1 Makanin coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Makanin cung cấp Chính sách bảo mật tại makanin.com để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Makanin. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật để biết cách thức Makanin thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản sử dụng này có liên quan mật thiết với Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Makanin, Người Sử Dụng:

a. cho phép Makanin thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính sách bảo mật;

b. đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Makanin

4.2 Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

5. GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI

Trang Makanin có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Makanin. Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Makanin không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. Makanin khuyến khích Người sử dụng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng Makanin không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào.

Người bán là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Makanin dưới bất kỳ hình thức nào. Makanin cũng không phải là đại lý hay đại diện của người bán và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên trang Makanin.

Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. Makanin không can thiệp vào giao dịch giữa các bên.

Các đường dẫn của bên thứ ba có trên trang Makanin sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi trang Makanin. Các đường dẫn này được cung cấp mang tính chất đề xuất, và các trang điện tử truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Makanin dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế bạn phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này. Makanin dù bất kỳ hình thức nào, không chịu trách nhiệm đối với những nội dung của bất kỳ trang điện tử nào được dẫn truyền hoặc bất kỳ đường dẫn nào trên những trang điện tử đó. Makanin cung cấp các đường dẫn này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Makanin đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dùn nào trong đó.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Makanin trao cho người sử dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch vụ, trang Makanin và nội dung của trang Makanin. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch vụ, trang Makanin và nội dung của trang Makanin. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của trang Makanin trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Makanin. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép nội dung của Makanin khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Makanin (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside tìm kiến trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

Makanin bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang makanin.com vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Makanin có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ trang makanin.com hoặc Dịch vụ của Makanin mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Makanin sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên trang Makanin.

Bạn đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của nội dung đó. Liên quan đến vấn đề này, bạn thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ nội dung nào được tạo bởi Makanin, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên trang Makanin.

Ngoài các nội dung trên và trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật, Makanin không đảm bảo rằng dịch vụ, trang Makanin luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, chính xác, hoàn thiện hoặc không bị lỗi, rằng các lỗi phát sinh, nếu có, sẽ được khắc phục, hoặc rằng trang Makanin và/hoặc máy chủ sẽ sẵn có những chức năng an toàn với vi rút, trojan-horses, định tuyến, trap doors, time bombs hoặc bất cứ mã, lệnh, chương trình hoặc thành tố có hại nào khác.

Cập nhật lần cuối ngày: 30 tháng 06 năm 2020